УСТАВ ААО

 

С Т А Т У Т

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ АРХІТЕКТОРІВ ОДЕСИ»

 

 

м. Одеса – 2017 р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ АРХІТЕКТОРІВ ОДЕСИ», (далі – Організація) є добровільною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів членів Організації і діє на засадах рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

1.2. Найменування Організації

Повне найменування українською мовою: Громадська Організація «АСОЦІАЦІЯ АРХІТЕКТОРІВ ОДЕСИ»,

Скорочене найменування українською мовою: ГО «АСОЦІАЦІЯ АРХІТЕКТОРІВ ОДЕСИ»,

Повне найменування російською мовою: Общественная Организация «АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ ОДЕССЫ»,

Скорочене найменування російською мовою: ОО «АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ ОДЕССЫ»,

1.3. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.4. Засновниками Організації є громадяни України.

 

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Організації є:

–  задоволення та захист законних інтересів  членів Організації;

–  координація колективних зусиль для всебічного розвитку архітектури та містобудування Одеси та Одеської області;

–  створення умов для ефективної співпраці архітекторів з органами державної влади та місцевого самоврядування, направлених на збереження історичного архітектурно-культурного середовища м. Одеси;

2.2. У відповідності із статутними завданнями та в порядку, встановленому чинним законодавством України, Організація здійснює діяльність у таких напрямках:

2.2.1.  розробка концепції сталого розвитку міста;

2.2.2. сприяння формуванні містобудівної політики;

2.2.3. аналіз існуючих об’єктів, розробка науково-обґрунтованих рекомендацій, правил формування архітектурного середовища міста і її естетичної складової;

2.2.4. участь членів Організації в консультативних, виконавчих та інших організаціях;

2.2.5. цивільний контроль за архітектурно-будівельною діяльністю;

2.2.6. інформаційне забезпечення учасників містобудівної діяльності;

2.2.7. залучення значних інтелектуальних ресурсів для успішного виконання мети та статутних

завдань організації;

2.2.8. сприяння поширенню культурних, мистецьких та інших заходів;

2.2.9. сприяння просвітницької діяльності установ, організацій, окремих громадян;

2.2.10. організація заходів по пропаганді та розповсюдження інформації, щодо діяльності

Організації, а також участь у конгресах, конференціях, симпозіумах, та інших заходах, що

організовуються іншими організаціями, запрошення вітчизняних та зарубіжних фахівців-консультантів, створення своїх інформаційних ресурсів;

2.2.11. встановлення і підтримання відповідних зв’язків з організаціями подібної діяльності як на території України так і за кордоном;

2.2.12. сприяння залученню інвестицій та надання спонсорської фінансової допомоги на користь Організації з метою фінансування його статутної діяльності, покращення його фінансового стану, розвитку матеріально-технічної та соціальної бази.

 

 

 

 1. ЧЛЕНСТВО У ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Членами Організації можуть бути:

Фізичні особи громадяни України, що мають вищу освіту у галузі архітектури та містобудування, визнають Статут Організації, своєчасно сплачують членські внески, підтримують мету та завдання Організації, надають матеріальну підтримку Організації або іншою активною діяльністю сприяють у встановленому порядку реалізації мети та завдань Організації.

3.2.Прийом у члени і вихід з членів Організації проводиться Правлінням Організації на підставі поданої фізичною особою письмової заяви.

3.3.Припинення членства в Організації відбувається:

 • за власним бажанням, на підставі письмової заяви, поданої до органу, що здійснив прийом;
 • через несплату членських внесків;
 • у примусовому порядку за порушення Статуту Організації на підставі рішення Правління Організації.

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Члени Організації мають право:
 • брати участь у діяльності Організації, якщо така діяльність не суперечить цьому Статуту та програмам затвердженими загальними зборами Організації;
 • обирати і бути обраним у керівні органи Організації;
 • передавати майно, кошти та інші матеріальні цінності у власність Організації та отримувати звіт про використання зазначених майна, коштів і цінностей;
 • брати участь у заходах, що проводяться Організації;
 • вносити на розгляд органів управління Організації пропозиції щодо поліпшення діяльності Організації;
 • вільно вийти з Організації, без пояснення мотивів виходу, за поданою заявою;
 • брати участь у змаганнях, конкурсах та інших заходах, що проводить Організації;
 • Члени Організації зобов’язані:
 • в своїй діяльності керуватися цим Статутом, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність громадських організацій, виконувати та дотримуватись рішення загальних зборів та інших керівних органів Організації;
 • брати активну у роботі Організації;
 • поважати права та законні інтереси членів Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації, прийнятих в межах їх компетенції;
 • усіляко сприяти виконання статутних завдань Організації;
 • дбайливо ставитися до майна Організації;
 • своєчасно сплачувати вступний та членські внески.

 

 

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Органами управління Організації є:
 • Загальні збори;
 • Правління;
 • Контрольно-ревізійна комісія.
 • Вищим органом управління Організації є загальні збори, які скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори, скликаються більшістю членів Правління, Головою Правління Організації, або за вимогою не менше 1/3 членів Організації.
 • Загальні Збори проводяться за місцезнаходження Організації. За згодою більшості членів Організації загальні збори можуть проводитись і в іншому місці.
  • . Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: один Член – один голос.
  • . Прийняті рішення загальних зборів оформляється протоколами та є обов’язковими для всіх членів Організації. Оригінал протоколу загальних зборів зберігається у Голові Правління Організації.
  • . До компетенції загальних зборів Організації належать такі питання:
 • внесення змін і доповнень до Статуту;
 • обрання терміном на три роки Правління та Голови правління Організації, членів Контрольно – ревізійної комісії, заслуховує та затверджує їх звіти;
 • визначення основних напрямків діяльності Організації;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;
 • реалізація права власності на майно та кошти Організації;
 • вирішення питання про вступ Організації до складу спілок діяльність яких не суперечить меті та завданням Статуту Організації;
 • вирішення інших питань, що віднесені цим статутом до їх компетенції;

–   заслуховування звітів Правління, Голови Правління та Контрольно-ревізійної комісії про проведену роботу.

Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них були присутні не менше половини всіх членів Організації.

 

 • Рішення загальних зборів приймаються шляхом голосування. Загальні збори приймають всі рішення простою більшістю голосів присутніх на зборах, крім рішень про зміни і доповнення до Статуту, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, реорганізацію і ліквідацію Організації, які потребують 3/4 голосів  членів Організації.
 • В період між загальними зборами діяльністю Організації керує Правління. До повноважень Правління відноситься:
 • керівництво діяльністю Організації в період між загальними зборами;
 • приймати рішення про вступ, вибуття та виключення членів Організації;
 • підготовка питань до розгляду на загальних зборах;
 • прийняття рішень про проведення засідань загальних зборів;
 • установлення розміру вступних та членських внесків;
 • прийняття рішень щодо звільнення від сплати членських внесків деяких членів Організації;
 • представляти інтереси Організації в стосунках із державними та громадськими органами, діяльність яких допомагає реалізації меті та завдань, передбачених Статутом Організації;
 • прийняття рішення про затвердження символіки Організації, зразків бланків;
 • визначення поточних напрямків діяльності Організації, реалізація програм діяльності, затверджених загальними зборами;
 • створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;
 • прийняття рішень щодо відшкодування витрат, обумовлених виконанням статутних обов’язків;
 • визначення умов оплати праці посадових осіб Організації;
 • здійснення управління майном та коштами Організації;
 • затвердження розміру фонду заробітної плати та штатного розкладу працівників Організації;
 • затвердження зразка членського квитка.
  • Про дату, час і місце проведення засідання Правління Організації і питання, що належить розглянути на засіданні Правління, Голова правління Організації повідомляє членів Правління Організації не пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення засідання Правління Організації. Питання, що підлягають розгляду на засіданні Правління Організації, вносяться Головою Правління Організації, членами Правління, Контрольно-ревізійної комісії.
  • Чисельний та персональний склад Правління визначають загальні збори терміном на три роки. До складу Правління за посадами входять: Голова Правління, члени Правління. Правління проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу на рік. Чергові та позачергові засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління Організації, або за вимогою не менше 1/3 членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії. Запрошення на засідання має надаватися не менше ніж за 3 дні. Засідання Правління вважається приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління.
  • Голова Правління Організації обирається на загальних зборах терміном на три роки та очолює Правління: Голова Правління Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації в межах компетенції і прав, визначених Статутом і рішеннями Правління.
  • Голова Правління:
 • забезпечує управління майном та коштами Організації;
 • організовує практичне виконання рішень загальних зборів Організації та Правління Організації;
 • керує поточною діяльністю Організації;
 • виконує, контролює виконання рішень загальних зборів, Правління Організації;
 • представляє Організації в усіх установах та організаціях з питань пов’язаних із його діяльністю;
 • діє від імені Організації без довіреності, має право першого підпису фінансових документів;
 • підписує угоди та інші документи від імені Організації;
 • видає доручення та відкриває рахунки в установах банків;
 • видає розпорядження, які є обов’язковими до виконання штатними працівниками та членами Організації;
 • вирішує питання про прийом та звільнення штатних працівників Організації;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Організації, за винятком тих питань, що віднесені до компетенції загальних зборів та Правління Організації;
 • звітує про поточну діяльність Організації перед загальними зборами;
 • усіляко сприяє виконанню статутних завдань Організації.
  • Голова Правління Організації має право без доручення представляти Організації у відносинах із органами державної влади та правління, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами всіх форм власності та громадянами, відстоювати інтереси Організації в судових органах, видавати доручення на представлення інтересів Організації.
  • У разі відсутності Голови правління, його функції виконує його заступник, призначення якого відбувається за наказом Голови правління. При виконанні заступником, функцій Голови правління, дана особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Організації в межах компетенції визначеної статутом для Голови правління Організації.
  • На штатних працівників Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
  • Контролюючим органом Організації є Контрольно-ревізійна комісія.
  • Контрольно-ревізійна комісія обирається на загальних зборах Організації відкритим голосуванням з членів Організації, що не входять до складу Правління Організації терміном на 3 роки.
  • Контрольно-ревізійна комісія Організації:

– ревізує та контролює фінансово-господарську діяльність Організації, відповідно до Статуту. Ревізія діяльності Організації проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Результати ревізії щорічно доводяться до відома членів Організації;

 • бере участь у роботі Правління Організації . Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право дорадчого голосу з питань, що стосуються Контрольно-ревізійної комісії;
 • звітує про свою роботу на загальних зборах Організації.
  • Діяльність Контрольно-ревізійної комісії Організації регламентується Положеннями, що затверджуються загальними зборами Організації.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

6.1. Голова Правління Організації звітує перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації та річного плану роботи Правління на щорічних чергових Зборах Організації.

6.2. Звіт готує Голова Правління Організації, в якому відображаються такі питання:

– аналіз виконання Організацією, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;

– аналіз виконання річного плану Організації , позитивні та негативні явища під час його виконання;

– чисельність Організації, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Організації;

– фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації з метою виконання статутних завдань Організації;

– результати підприємницької діяльності Організації та її відокремлених підрозділів;

– порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Організації;

– основні завдання Організації та її відокремлених підрозділів на наступний рік.

6.3. Правління Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Організації через Інтернет на сайті Організації.

 

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Відповідно до Конституції України, кожен член Організації має право, закріплене в Законі України від 2 жовтня 1996 року № 393 «Про звернення громадян», вносити в громадські об’єднання відповідно до цього Статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб, державних і громадських органів.

7.2. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації, інших структурних підрозділів Організації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

7.3. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

– порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

– створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав і законних інтересів чи свобод;

– незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

7.4. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Організації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.5. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

7.6. Пропозиції та зауваження членів Організації мають розглянути керівні органи Організації та повідомити члена Організації про результати розгляду.

7.7. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

7.8. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена Організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням ― безпосередньо до суду.

7.9. Член Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

– особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

– знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

– бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

– користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, Організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

– одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

– висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

– вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

7.10. Керівні органи Організації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

– об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

– у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

– на прохання члена Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

– скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

– забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

– письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

– вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену Організації в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Організації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома, колективу Організації;

-у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

– не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

7.11. Керівники та інші посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом членів Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Графіки прийому доводяться до відома членів Організації.

7.12. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду члену Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

 

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організації має право-власності на майно та кошти, одержані у відповідності до чинного законодавства України. Організації є неприбутковою організацією.

8.2. Організації має право на кошти та інше майно передане їй членами Організації в установленому порядку, набуте від вступних внесків та добровільних внесків членів Організації пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також на майно та майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), придбаних за рахунок і власних коштів чи набутих на інших підставах не заборонених законом відрахувань. Майно та кошти Організації використовується на проведення заходів, передбачених Статутом на організаційно-господарські потреби.

8.3. Організації може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, транспортні засоби, цінні папери, кошти та інше майно, необхідне для реалізації цілей та завдань Організації. Всі питання фінансового та майнового характеру вирішуються у відповідності до чинного законодавства. Організації самостійно володіє, користується і розпоряджається об’єктами власності.

8.4. Кошти та майно Організації витрачаються за рішенням загальних зборів Організації.

 • Організації має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
 • Організації обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської діяльності як в національній, так і в іноземній валюті.
 • Джерелами формування майна Організації є:
 • пасивні доходи;
 • кошти та майно, яке надходить безплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • добровільні та членські внески членів;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
  • Держава, її органи управління, підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язання Організації, так само як і Організації не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів управління, підприємств, установ, організацій.
  • Організація, створені нею підприємства та товариства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної фіскальної служби України та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
  • Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.
  • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  • Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

 

 

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації та діють без статусу юридичної особи.

9.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

9.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління Організації;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Організації на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

– бути присутнім на загальних зборах товариства, засіданні правління;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

– захист свої х законних прав та інтересів;

– всебічне сприяння від керівних органів Організації.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Організації;

– активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

9.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до статутних завдань Організації.

9.8. Відомості про утворення та закриття відокремлених підрозділів громадського об’єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання.

 

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Затвердження нової редакції Статуту Організації проводиться за рішенням загальних зборів Організації.

10.2. Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них були присутні не менше половини всіх членів Організації. Рішення про зміни і доповнення до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало 3/4 голосів членів Організації.

 • Зміни та доповнення до Статуту реєструються згідно чинного законодавства України.

 

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації.

11.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск (ліквідацію) Організації, а також щодо використання коштів та майна приймаються Загальними зборами членів Організації. Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них були присутні не менше половини всіх членів Організації. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск (ліквідацію) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/4 голосів членів Організації.

11.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Організації або за рішенням суду (примусовий розпуск).

11.4. Для здійснення ліквідації Організації Загальні збори або суд призначають ліквідаційну комісію, яка оцінює наявне майно Організації, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.

11.5. У разі ліквідації Організації будь-які її залишкові активи не можуть розподілятися між членами Організації, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до державного бюджету. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11.6. Організація вважається такою, що припинила свою діяльність після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

 

Голова правління

громадської організації

“ АСОЦІАЦІЯ АРХІТЕКТОРІВ ОДЕСИ ”        _________________

Просмотров: 735

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
EMAIL
Facebook
Facebook
YOUTUBE